Doorzoek site

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Kooijenga Trading: de onderneming die onder de handelsnaam Kooijenga Trading gedreven wordt, sinds 2005 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer:  56091567. Het adres van de onderneming is: Kleine Beer 2, 8531MR LEMMER, telefoonnummer: +31 (0) 514 560374.

Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kooijenga Trading in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kooijenga Trading en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kooijenga Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Door het gebruik van de internetsites van Kooijenga Trading en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. De prijzen op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten binnen de grenzen van artikel 3.2 stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
3.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.5. Alle prijzen, artikelen en foto’s op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 4: Levering

4.1.Kooijenga Trading levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling.
4.2. De levering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, de maximale levertijd bedraagt dertig (30) dagen. Indien de maximale levertijd niet gehaald kan worden zal Kooijenga Trading de Klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de maximale levertijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen dertig (30) dagen aan de Klant terugbetaald.
4.3. Alle leveringen geschieden door een door Kooijenga Trading gekozen vervoerder.
4.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de producten over op de Klant.

 

Artikel 5: Ruilen en herroepingsrecht

5.1. "U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@broedapparatuur.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

 

Artikel 6: Tevredenheidsgarantie

6.1. De Klant kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen.
Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Kooijenga Trading aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
6.2.Kooijenga Trading is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Wij adviseren dan ook de producten te verzekeren tegen deze zaken bij de vervoerder.
6.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
6.4. Bij de terugzending moet duidelijk het ordernummer en de naam en adres van de Klant zijn vermeld.
6.5. Indien de Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kooijenga Trading binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Kooijenga Trading betaalde bedrag exclusief eventuele verzendkosten.

 

Artikel 7: Garantie op defecten

7.1. Voor door Kooijenga Trading geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Kooijenga Trading vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
7.2. (In)directe kosten of schade bij de Klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Kooijenga Trading. In dit geval zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 8: Privacy

8.1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Kooijenga Trading. Op schriftelijk verzoek van de Klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de Klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
8.2. Kooijenga Trading verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de Klant in het geding komt.

Artikel 9:  Klachtenregeling

 9.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 9.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 9.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer            binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 9.4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 9.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur      (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 9.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1. Op elke overeenkomst tussen Kooijenga Trading en Klant is Nederlands recht van toepassing.